Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

    Ngày 16/10/2017, Trung tâm Học liệu - Thư viện trường Đại học Y  khoa Vinh đã tiếp nhận sách 78 cuốn sách tiếng Anh thuộc các chuyên ngành Y học do Quỹ Châu Á trao tặng. Đây là số sách nằm trong chuyến sách mới nhất vừa được gửi về từ Hoa Kỳ vào tháng 09/2017. Thư viện Quốc gia phối hợp với Quỹ Châu Á lựa chọn và phân chia đến hơn 100 Thư viện tại Việt Nam trong đó có Trung tâm Học liệu - Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.

 

 Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

    Ngày 16/10/2017, Trung tâm Học liệu - Thư viện trường Đại học Y  khoa Vinh đã tiếp nhận sách 78 cuốn sách tiếng Anh thuộc các chuyên ngành Y học do Quỹ Châu Á trao tặng. Đây là số sách nằm trong chuyến sách mới nhất vừa được gửi về từ Hoa Kỳ vào tháng 09/2017. Thư viện Quốc gia phối hợp với Quỹ Châu Á lựa chọn và phân chia đến hơn 100 Thư viện tại Việt Nam trong đó có Trung tâm Học liệu - Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.