Lịch công tác thư viện
 

TRƯỜNG ĐH Y KHOA VINH

TRUNG TÂM HL - TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/5 đế ngày 11/5

 

Thứ/ Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Chi chú

 

 

Thứ 2

06/5

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

- 7h đến 8h Họp phòng

- 8h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

 

 

- Phòng Giám đốc

- Phòng đọc mở, tự học, phòng đọc 2

 

 

 

 

 

Thứ 3

07/5

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

Tối 19h - 22h

- 8h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

- 19h - 21h30 Mở cửa phòng đọc mở.

- 21h30 - 22h săp xếp tài liệu, bàn ghế

 

 

 

- Phòng đọc mở, tự học, phòng đọc 2

 

 

 

Thứ 4

08/5

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

- 7h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

 

 

- Phòng đọc mở, tự học, phòng đọc 2

 

 

 

 

 

Thứ 5

09/5

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

Tối 19h - 22h

- 7h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

- 19h - 21h30 Mở cửa phòng đọc mở.

- 21h30 - 22h săp xếp tài liệu, bàn ghế

 

 

 

- Phòng đọc mở, tự học, phòng đọc 2

 

 

 

 

Thứ 6

10/5

 

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

- 7h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

 

 

 

- Phòng đọc mở, tự học, phòng đọc 2

 

 

 

Thứ 7

11/5

 

 

Sáng 7h - 11h30

Chiều 14h - 17h30

- 7h - 11h Mở phòng đọc mở, phòng tự học, In tài liệu.

- 11h - 11h30 Sắp xếp tài liệu

- 14h - 17h mở phòng đọc mở, tự học, in tài liệu.

- 17h - 17h30 xắp xếp tài liệu, bàn ghế.

 

 

 

 

Phòng đọc mở

 

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN