Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ 6 /. Hà Văn Quyết. Tập 2 /
H. : Y học, 2006
207tr.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ tư /. Hà Văn Quyết. Tập 1 /
H. : Y học, 2006
203tr.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

3
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ tư /. / Hà Văn Quyết
H. : Y học, 2016
303tr. ; 19x27cm.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:3)
4
Bài giảng gây mê hồi sức : Dùng cho đại học và sau đại học /. Nguyễn Thụ. Tập 1 /
H. : Y học, 2006
661tr.
Nguyễn Thụ

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài giảng gây mê hồi sức : Dùng cho đại học và sau đại học /. Nguyễn Thụ. Tập 1 /
H. : Y học, 2014
661tr.
Nguyễn Thụ

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12