Sách tham khảo Tiếng Việt
Atlas giải phẫu người :
Tác giả CN Mircea ifrim
Nhan đề Atlas giải phẫu người : Phần nội tạng / Mircea ifrim; Nguyễn Kim Lộc dịch
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2004
Mô tả vật lý 402tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
Tệp tin điện tử http://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/atlas giải phẫu người phần nội tạng/atlasgiaiphaunguoi_phannoitang_0001.jpg.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012575
00211
0044C512A19-1605-48ED-88F3-E2BB2D6381D0
005201803101031
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180310103154|bnhutt|c20180310091452|dnhutt|y20180310084433|znhutt
100 |aMircea ifrim
245 |aAtlas giải phẫu người : |bPhần nội tạng / |cMircea ifrim; Nguyễn Kim Lộc dịch
260 |aH. : |bY học, |c2004
300 |a402tr. ; |ccm.
653 |aGiải phẫu người
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
856|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/atlas giải phẫu người phần nội tạng/atlasgiaiphaunguoi_phannoitang_0001.jpg.jpg
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/atlas giải phẫu người phần nội tạng/atlasgiaiphaunguoi_phannoitang_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment