Chức năng và nhiệm vụ của thư viện
Chức năng và nhiệm vụ

Thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học .
Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện.
Hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất cho các thư viện cơ sở tiến đến kết nối các đơn vị này thành một hệ thống thông tin thống nhất.
Liên kết với các thư viện, các trung tâm thông tin trong và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin, tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu hiệu quả và chất lượng.

   Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển của thư viện là tổ chức xây dựng thư viện theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.
Trước mắt, Thư viện tiếp tục phát triển nguồn tài nguyên in giấy và điện tử, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, mở rộng liên kết trao đổi với các đơn vị bạn, khai thác hiệu quả các phương tiện hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của bạn đọc.