Nguồn tài nguyên thư viện
Với sự bổ sung không ngừng, nguồn tài nguyên của thư viện đã có được những con số ấn tượng.
  1. 180 đầu báo, tạp chí.
  2. Gần 29.000 bản sách tham khảo, chuyên khảo và sách ngoại văn có giá trị.
  3. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến trong và ngoài nước, đĩa CD-ROM, sách điện tử...
    Hiện tại thư viện cũng không ngừng bổ sung thêm những tài liệu mới để phục vụ bạn đọc