Sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ðồng hành cùng với các hoạt động của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hơn bốn năm qua, văn nghệ sĩ và những người làm báo cả nước đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, bám sát cuộc sống, nhất là những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân để sáng tác những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.
  1 of 1 

Kêu gọi hiến tặng tài liệu

ngocvb

Sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ðồng hành cùng với các hoạt động của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hơn bốn năm qua, văn nghệ sĩ và những người làm báo cả nước đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, bám sát cuộc sống, nhất là những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân để sáng tác những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.

  1 of 1