Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trung tâm

TT HỌC LIỆU - THƯ VIÊN GỒM 05 CÁN BỘ: 

 

1. Tiến sỹ Lê Đông Hiếu                                 - Giám đốc trung tâm

2. Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Nguyệt              -  Phó Giám đốc

3. Cử nhân Trần Thị Như                               - Thư viện viên

4. Cử nhân Nguyễn Thị Tuyết Anh                - Thư viện viên

5. Trần Thị Phương Hằng                              - Chuyên viên