Lắp đặt máy tính tại phòng đọc mở

Trung tâm Học liệu - Thư viện đã lắp đặt hệ thống máy tính nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm tài liệu thư viện và tài liệu trên internet của sinh viên. Ngoài ra, Sinh viên có thể đăng ký sử dụng phần mềm giải phẫu 3D phục vụ cho việc học.

 - Để được sử dụng máy tính sinh viên trình thẻ sinh viên và đăng ký sử dụng tại quầy thủ thư phòng đọc mở

- Sinh viên chỉ sử dụng máy tính nhằm mục đích học tập và tra cứu (Học phần mềm giải phẫu 3D, Học tin học, Tra tìm tài liệu)