Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh
Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Dịch vụ mượn liên thư viện
Dịch vụ mượn liên thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có thể mượn tài liệu tại 1 số thư viện lớn trong nước - những thư viện có liên kết với Thư viện
Một số tài liệu chuyên ngành Dược
Một số tài liệu chuyên ngành Dược
Nguồn tài nguyên thư viện
Với sự bổ sung không ngừng, nguồn tài nguyên của thư viện đã có được những con số ấn tượng.
Dịch vụ đa phương tiện
Thông tin dịch vụ Phòng Đa phương tiện dành cho bạn đọc Thư viện.
  1 of 1 

Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh

Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

dungpv

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trung tâm

Dịch vụ mượn liên thư viện

Dịch vụ mượn liên thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có thể mượn tài liệu tại 1 số thư viện lớn trong nước - những thư viện có liên kết với Thư viện

dungpv

Một số tài liệu chuyên ngành Dược

Một số tài liệu chuyên ngành Dược

dungpv

Nguồn tài nguyên thư viện

Với sự bổ sung không ngừng, nguồn tài nguyên của thư viện đã có được những con số ấn tượng.

dungpv

Dịch vụ đa phương tiện

Thông tin dịch vụ Phòng Đa phương tiện dành cho bạn đọc Thư viện.

dungpv

  1 of 1