Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh
Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.
  1 of 1 

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trung tâm

Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh

Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

dungpv

  1 of 1