Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh
Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

  1 of 1 

Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh

Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

dungpv

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trung tâm

  1 of 1