Giới thiệu về thư viện đại học y khoa Vinh
Thư viện được xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Ngày nay, thông tin là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển của mỗi một quốc gia trên thế giới. Do đó, việc tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng nguồn thông tin một cách có hiệu quả đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu đối với các cơ quan làm công tác thông tin khoa học và công nghệ, làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực này biến nó thành động lực thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ cùng với xu thế hội nhập là những đòi hỏi và thách thức cho ngành thông tin - thư viện nói chung và cho thư viện chuyên ngành nghiên cứu nói riêng cần phải có những đổi mới hoạt động, bắt kịp những tiến bộ của thời đại, cũng như những đổi mới chiến lược về phương pháp nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng Thư viện theo hướng thư viện điện tử ngay từ bước đầu cũng nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi nói trên.

Mục tiêu của Thư viện là:

- Xây dựng và hiện đại hoá Thư viện trở thành một trung tâm thông tin hoạt động theo cơ chế của thư viện điện tử, thư viện số hiện đại, có khả năng thu thập, xử lý, lưu trữ và phổ biến được các nguồn thông tin trong và ngoài nước, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện, trang bị phần mềm thư viện, tự động hóa hoạt động nghiệp vụ và tiết kiệm chi phí xử lý tài liệu.

- Xây dựng, quản lý và vận hành các CSDL về sách, tạp chí, đề tài, đề án, dự án, chuyên đề nghiên cứu khoa học.

- Phát triển nguồn lực thông tin và các dịch vụ thông tin theo hướng hiện đại hóa, trong đó chú trọng vào các nguồn thông tin điện tử và các nguồn thông tin số hóa.

Trong thời gian tới, Thư viện sẽ tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với tình hình phát triển không ngừng của công nghệ thư viện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng bằng việc cung cấp nhiều loại hình tài liệu (truyền thống, tài liệu văn bản điện tử, âm thanh, hình ảnh,...). Đưa thông tin đến với người dùng thông qua nhiều kênh khác nhau, người dùng có thể khai thác trực tiếp hoặc gián tiếp nguồn thông tin của thư viện thông qua Internet. Đồng thời cũng sẽ tổ chức các loại hình dịch vụ cung ứng thông tin đa dạng như: dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng, dịch vụ thông tin trọn gói cho các tổ chức, cá nhân, dịch vụ cung cấp tài liệu tham khảo hoặc theo chuyên đề.

Trần Như