Phòng đọc mở hoạt động trở lại sau sửa chữa

Tổ chức ngày hội "Sách và bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017"

Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

http://thuvien.vmu.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/images%20(2).jpg

Thông báo Công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ

dungpv

  1 of 1