Thông báo về thời gian Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc hè 2022

Trung tâm Học liệu - Thư viện đại học Y khoa Vinh thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc từ 11/7-15/8/2022

Danh mục sách y học trưng bày tại quầy dịch vụ Trung tâm Học liệu - Thư viện

Phương Hằng

Thông báo sách mới 2019

Tuyết Anh

Trung tâm Học liệu - Thư viện kết hợp câu lạc bộ Sách tổ chức thành công ngày hội sách 01 - 03/12/2019

Trần Như

DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN MỚI

DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT MỚI

Thông báo Công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ

dungpv

  1 of 1