HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC TRA CỨU VÀ MƯỢN SÁCH

1. ĐỐI TƯỢNG MƯỢN SÁCH:

Tất cả cán bộ, giảng viên, học viênhọc sinh, sinh viên đang học tập và làm việc trong Trường Đại Học Y khoa Vinh đều được mượn sách.

2. THỦ TỤC MƯỢN SÁCH:

Bạn đọc mượn sách tại Phòng đọc theo hướng dẫn sau:

* Tra cứu trên  trang thư viện

- Truy cập trang web: thuvien.vmu.edu.vn (có thể sử dụng máy tra cứu, máy tính của Trung tâm Học liệu - Thư viện)

- Tại "Điểm truy cập chính" nhập "Nhan đề" của tài liệu hoặc "Tác giả" hoặc "Từ khóa" liên quan đến tài liệu → Tìm kiếm → đúp chuột vào tên cuốn sách cần tìm → chọn "Đầu mục" 

- Bạn đọc ghi lại mã vạch của cuốn sách cần tìm vào tờ đăng ký mượn sách theo mẫu:

+ Họ và tên:

+ Đơn vị, lớp:

+ Ký hiệu tài liệu:

+ Ngàymượn:                                      Ngày trả:  

- Xuất trình thẻ học viên, thẻ học sinh-sinh viên để mượn tài liệu tại phòng đọc

* Tìm tài liệu trên giá sách tại phòng đọc:

Bạn đọc nhớ rõ mã vạch cuốn sách cần tìm có thể tự tìm tài liệu theo hướng dẫn ghi trên giá sách HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC TRA CỨU VÀ MƯỢN SÁCH

1. ĐỐI TƯỢNG MƯỢN SÁCH:

Tất cả cán bộ, giảng viên, học viênhọc sinh, sinh viên đang học tập và làm việc trong Trường Đại Học Y khoa Vinh đều được mượn sách.

2. THỦ TỤC MƯỢN SÁCH:

Bạn đọc mượn sách tại Phòng đọc theo hướng dẫn sau:

* Tra cứu trên  trang thư viện

- Truy cập trang web: thuvien.vmu.edu.vn (có thể sử dụng máy tra cứu, máy tính của Trung tâm Học liệu - Thư viện)

- Tại "Điểm truy cập chính" nhập "Nhan đề" của tài liệu hoặc "Tác giả" hoặc "Từ khóa" liên quan đến tài liệu → Tìm kiếm → đúp chuột vào tên cuốn sách cần tìm → chọn "Đầu mục" 

- Bạn đọc ghi lại mã vạch của cuốn sách cần tìm vào tờ đăng ký mượn sách theo mẫu:

+ Họ và tên:

+ Đơn vị, lớp:

+ Ký hiệu tài liệu:

+ Ngàymượn:                                      Ngày trả:  

- Xuất trình thẻ học viên, thẻ học sinh-sinh viên để mượn tài liệu tại phòng đọc

* Tìm tài liệu trên giá sách tại phòng đọc:

Bạn đọc nhớ rõ mã vạch cuốn sách cần tìm có thể tự tìm tài liệu theo hướng dẫn ghi trên giá sách